Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng chì trong sơn