DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI SƠN – MỰC IN VIỆT NAM

NHIỆM KỲ IV (2023 – 2028)

1

NGUYỄN THỊ BẠCH YẾN Chủ tịch

2

Ông VƯƠNG BẮC ĐẨU Phó Chủ tịch thường trực

3

Ông NGUYỄN XUÂN HOÀ Tổng thư ký

4

Ông NGUYỄN VĂN THÀNH Ủy viên Ban chấp hành

5

Ông TẠ ĐÌNH DOAN Ủy viên Ban chấp hành

6

Bà PHẠM THỊ HOÀI THINH Ủy viên Ban chấp hành

7

Bà TRẦN THỊ THANH THANH Ủy viên Ban chấp hành

8

Ông NGUYỄN QUỐC DŨNG Ủy viên Ban chấp hành

9

Bà DƯƠNG THỊ THÙY HƯƠNG Ủy viên Ban chấp hành

10

Bà ĐẬU KHÁNH PHƯƠNG Ủy viên Ban chấp hành

11

Bà NGUYỄN PHI ANH ĐÀO Ủy viên Ban chấp hành

12

Ông NGUYỄN THANH HẢI Ủy viên Ban chấp hành

13

Ông NGUYỄN TIẾN THẮNG Ủy viên Ban chấp hành