DANH SÁCH UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI SƠN – MỰC IN VIỆT NAM

NHIỆM KỲ III (2018 – 2023)

 

1

Nguyễn Thị Lạc Huyền

Ủy viên Ban Chấp hành

2

Nguyễn Văn Thành

Ủy viên Ban Chấp hành

3

Vương Bắc Đẩu

Ủy viên Ban Chấp hành

4

Tạ Đình Doan

Ủy viên Ban Chấp hành

5

Phạm Thị Hoài Thinh

Ủy viên Ban Chấp hành

6

Trần Thị Thanh Thanh

Ủy viên Ban Chấp hành

7

Phạm Đình Tường

Ủy viên Ban Chấp hành

8

Nguyễn Xuân Hoà

Ủy viên Ban Chấp hành

9

Nguyễn Quốc Dũng

Ủy viên Ban Chấp hành

10

Đậu Khánh Phương

Ủy viên Ban Chấp hành

11

Dương Thị Thùy Dương

Ủy viên Ban Chấp hành

12

Từ Quốc Dũng

Ủy viên Ban Chấp hành