Vài nét về ngành công nghiệp sơn Việt Nam

Sản phẩm và thị trường
Sản xuất sơn và chất phủ tại Việt Nam năm 2017 đạt sản lượng 572 triệu lít với giá trị 1,934 triệu đô la Mỹ, cơ cấu phân loại theo các lĩnh vực sử dụng như sau :
– Sơn trang trí
– Sơn bảo vệ
– Sơn tầu biển
– Sơn gỗ
– Sơn tấm lợp
– Sơn bột
– Các loại sơn khác ( sơn xe hơi, gắn máy, kẻ đường, sơn sàn …)

Cơ cấu ngành sơn Việt Nam theo sản lượng

Cơ cấu ngành sơn Việt Nam theo gía trị