Vài nét về ngành công nghiệp mực in Việt nam

Sản phẩm và thị trường
Ngành sản xuất mực in Việt Nam năm 2017 đạt sản lượng 33,188 tấn với giá trị 91.84 triệu đô la Mỹ. Cơ cấu phân loại như sau :
– Mực in Offset
– Mực in gốc dung môi
– Mực in gốc nước
– Mực in ngoài
– Mực in ghép màng
– Mực in UV

Cơ Cấu ngành Mực in Việt Nam theo sản lượng

Cơ Cấu ngành Mực in Việt Nam theo giá trị