VPIA, Hiệp Hội Sơn – Mực in Việt Nam được thành lập năm 2008 là tiếng nói chung của ngành góp phần nâng cao hiệu quả trong các hoạt động của mình để mang lại lợi ích tốt nhất của các hội viên. Hợp tác với các cơ quan chức năng của nhà nước và cộng đồng để đẩy mạnh việc phát triển bền vững thông qua việc cung cấp các sản phẩm có chất lượng, an toàn, sức khỏe và bảo vệ môi trường.