Thông tư 32/2017/TT-BCT

Đăng bởi

Quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 113⁄2017⁄NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất.

Toàn văn Thông tư 32/2017/TT-BCTBài viết liên quan