Thông báo thay đổi thời gian triển lãm Coatings Expo 2020