Một số quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải

Do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành từ năm 2008 đến năm 2011.

1.            QCVN 01:2008/BTNMT – QCVN về Nước thải công nghiệp chế biến cao su thiên nhiên
2.            QCVN 08:2008/BTNMT – QCVN về Chất lượng nước mặt
3.            QCVN 09:2008/BTNMT – QCVN về Chất lượng nước ngầm
4.            QCVN 10:2008/BTNMT – QCVN về Chất lượng nước biển ven bờ
5.            QCVN 11:2008/BTNMT – QCVN về Nước thải công nghiệp ngành chế biến thuỷ sản
6.            QCVN 12:2008/BTNMT – QCVN về Nước thải công nghiệp giấy và bột giấy
7.            QCVN 13:2008/BTNMT – QCVN về Nước thải công nghiệp dệt may
8.            QCVN 14:2008/BTNMT – QCVN về Nước thải sinh hoạt
9.            QCVN 25:2009/BTNMT – QCVN về Nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn
10.          QCVN 28:2010/BTNMT – QCVN về nước thải y tế
11.          QCVN 29:2010/BTNMT – QCVN về nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu
12.          QCVN 35:2010/BTNMT – QCVN về nước khai thác thải từ các công trình dầu khí trên biển
13.          QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (thay thế QCVN 24/2009/BTNMT)