Một số quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải

Đăng bởi

Do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành từ năm 2008 đến năm 2011.

1.            QCVN 01:2008/BTNMT – QCVN về Nước thải công nghiệp chế biến cao su thiên nhiên
2.            QCVN 08:2008/BTNMT – QCVN về Chất lượng nước mặt
3.            QCVN 09:2008/BTNMT – QCVN về Chất lượng nước ngầm
4.            QCVN 10:2008/BTNMT – QCVN về Chất lượng nước biển ven bờ
5.            QCVN 11:2008/BTNMT – QCVN về Nước thải công nghiệp ngành chế biến thuỷ sản
6.            QCVN 12:2008/BTNMT – QCVN về Nước thải công nghiệp giấy và bột giấy
7.            QCVN 13:2008/BTNMT – QCVN về Nước thải công nghiệp dệt may
8.            QCVN 14:2008/BTNMT – QCVN về Nước thải sinh hoạt
9.            QCVN 25:2009/BTNMT – QCVN về Nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn
10.          QCVN 28:2010/BTNMT – QCVN về nước thải y tế
11.          QCVN 29:2010/BTNMT – QCVN về nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu
12.          QCVN 35:2010/BTNMT – QCVN về nước khai thác thải từ các công trình dầu khí trên biển
13.          QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (thay thế QCVN 24/2009/BTNMT)

Bài viết liên quan