GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP CHUYỂN ĐỔI SỐ – BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) thông qua Dự án LinkSME triển khai thực hiện.

Chuyển đổi số trong doanh nghiệp là việc tích hợp, áp dụng công nghệ số để nâng cao hiệu quả kinh doanh, hiệu quả quản lý nhằm nâng cao năng lực, sức cạnh tranh, tạo ra các giá trị mới cho doanh nghiệp.

Các hoạt động chuyển đổi số có thể bao gồm từ việc số hóa dữ liệu quản lý, kinh doanh của doanh nghiệp, tối ưu hóa các quy trình nghiệp vụ, quy trình quản lý, sản xuất kinh doanh, quy trình báo cáo, phối hợp công việc trong doanh nghiệp cho đến việc chuyển đổi toàn bộ mô hình kinh doanh, tạo thêm giá trị mới cho doanh nghiệp.

‍‍Thực hiện chủ trương, định hướng của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp, ngày 07/01/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 12/QĐ-BKHĐT về Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, phối hợp với Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) thông qua Dự án LinkSME triển khai thực hiện.

Hiện nay, Chương trình đã công bố tài liệu Hướng dẫn chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhằm cung cấp kiến thức, lộ trình và chỉ dẫn giải pháp công nghệ chuyển đổi số cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

http://ebook.business.gov.vn

‍Các hoạt động của Chương trình được công bố rộng rãi tại

* Cổng thông tin http://digital.business.gov.vn

* Trang Facebook của Chương trình http://facebook.com/chuyendoisodn/.

Văn phòng VPIA xin giới thiệu đến Quý hội viên, doanh nghiệp tham khảo nguồn tài liệu nêu trên.