Một số quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải

Do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành từ năm 2008 đến năm 2010

1. QCVN 34:2010/BTNMT, QCVN về khí thải công nghiệp lọc hoá dầu đối với bụi và các chất vô cơ…   Quy chuẩn này quy định giá trị tối đa cho phép của bụi và các chất vô cơ trong khí thải công nghiệp lọc hoá dầu khí phát thải vào môi trường không khí …
2. QCVN 30:2010/BTNMT, QCVN về khí thải lò đốt chất thải công nghiệp
Quy chuẩn này quy định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong khí thải lò đốt chất thải công nghiệp và một số yêu cầu cơ bản liên quan đến bảo vệ môi trường trong thiết kế và vận hành lò đốt chất thải công nghiệp …
3. QCVN 23:2009/BTNMT, QCVN về khí thải sản xuất xi măng 
Quy chuẩn này quy định nồng độ tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong khí thải công nghiệp sản xuất xi măng khi phát thải vào môi trường không khí…
4. QCVN 22:2009/BTNMT, QCVN về khí thải công nghiệp nhiệt điện
Quy chuẩn này quy định nồng độ tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong khí thải công nghiệp nhiệt điện khi phát thải vào môi trường không khí. ..
5. QCVN 21:2009/BTNMT, QCVN về khí thải công nghiệp sản xuất phân bón hoá học  
Quy chuẩn này quy định nồng độ tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong khí thải công nghiệp sản xuất phân bón hóa học khi phát thải vào môi trường không khí…
6. QCVN 20:2009/BTNMT, QCVN về Khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ 
Quy chuẩn này quy định nồng độ tối đa cho phép các chất hữu cơ trong khí thải công nghiệp khí phát thải vào môi trường không khí …
7. QCVN 19: 2009/BTNMT, QCVN VỀ Khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ 
Quy chuẩn này quy định nồng độ tối đa cho phép của bụi và các chất vô cơ trong khí thải công nghiệp khí phát thải vào không khí…
8. QCVN 02:2008/BTNMT, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải lò đốt chất thải rắn y tế
Quy chuẩn này quy định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong khí thải lò đốt chất thải rắn y tế. …