Hướng dẫn để thực hiện công tác quản lý chất lượng hàng hoá VLXD theo QCVN 16:2011/BXD

Thực hiện việc quản lý chất lượng hàng hoá VLXD theo QCVN 16:2011/BXD, Viện VLXD đưa ra các hướng dẫn để thực hiện công tác này.

Biểu mẫu đăng ký theo QCVN 16:2011 đối với Doanh nghiệp nhập khẩu:
1. Biểu mẫu đăng ký kiểm định QCVN 16:2011
2. Hướng dẫn quy trình cấp Giấy chứng nhận hợp quy theo QCVN 16:2011
3. Mẫu hồ sơ đăng ký hợp quy QCVN 16:2011

Biểu mẫu đăng ký và hướng dẫn thủ tục hợp chuẩn đối với doanh nghiệp sản xuất trong nước:
1. Hướng dẫn thủ tục cấp hợp chuẩn
2. Mẫu đăng ký chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm sản xuất trong nướcBiểu mẫu đăng ký và hướng dẫn thủ tục hợp quy đối với doanh nghiệp sản xuất trong nước:
1. Hướng dẫn thủ tục cấp hợp quy
2. Mẫu đăng ký chứng nhận hợp quy sản phẩm sản xuất trong nước