Hội nghị Thị trường Sơn phủ Châu Á lần thứ 19

Hội nghị Thị trường Sơn phủ Châu Á lần thứ 19 sẽ được tổ chức tại Bangkok, Thailand vào ngày 21 – 22/8/2019

Những thông tin chi tiết về Hội nghị :
19th Asia Coatings Markets
21-22 August 2019 / Bangkok, Thailand
Contact Person: Ms. Huiyan Fu
Email: huiyan@cmtsp.com.sg
URL: http://www.cmtevents.com/main.aspx?ev=190818&pu=279510
Website: www.cmtevents.com