Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sơn – Vecni Alkyd

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sơn – Vecni Alkyd đang được đăng tải trong chuyên mục Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý trên Trang thông tin pháp luật công thương của Bộ Công Thương.
Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, rất mong Quý Đơn vị đóng góp ý kiến trực tuyến đối với Dự thảo này trên Trang thông tin pháp luật công thương của Bộ Công Thương tại đây

Toàn văn Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sơn – Vecni Alkyd