Danh mục một số tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn, bảo quản và vận chuyển hóa chất

– TCVN 1058:1978: Hóa chất. Phân nhóm và ký hiệu, mức độ tinh khiết.
Số trang: 9
Tình trạng: Còn hiệu lực; Thay thế cho: TCVN 1058-71
– TCVN 3805:1983: Natri hydroxit kỹ thuật. Bao gói, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản.
Số trang: 6.
Tình trạng: Còn hiệu lực
– TCVN 4985-89: Quy phạm vận chuyển an toàn chất phóng xạ.
Số trang: 52.
Tình trạng: Còn hiệu lực
– TCVN 4245:1996: Yêu cầu kỹ thuật an toàn trong sản xuất, sử dụng oxy, axetylen.
Số trang: 23.
Tình trạng: Còn hiệu lực. Thay thế cho: TCVN 4245-86
– TCVN 6174:1997._ Vật liệu nổ công nghiệp. Yêu cầu an toàn về sản xuất, nghiệm thu và thử nổ…
Số trang: 16.
Tình trạng: Còn hiệu lực.
– TCVN 6304:1997: Chai chứa khí đốt hoá lỏng. Yêu cầu an toàn trong bảo quản, xếp dỡ và vận chuyển.
Số trang: 12.
Tình trạng: Còn hiệu lực
– TCVN 6484:1999: Khí đốt hoá lỏng (LPG). Xe bồn vận chuyển. Yêu cầu an toàn về thiết kế, chế tạo và sử dụng.
Số trang: 18.
Tình trạng: Còn hiệu lực
– TCVN 6485:1999: Khí đốt hoá lỏng (LPG). Nạp khí vào chai có dung tích nước đến 150 lít. Yêu cầu an toàn.
Số trang: 16.
Tình trạng: Còn hiệu lực
– TCVN 5507:2002: Hoá chất nguy hiểm. Quy phạm an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển.
Số trang: 41.
Tình trạng: Còn hiệu lực; Thay thế cho: TCVN 5507:1991.
– TCVN 3731:2007._Sản phẩm hoá học dạng lỏng sử dụng trong công nghiệp. Xác định khối lượng riêng ở 20 độ C…
Số trang: 7.
Tình trạng: Còn hiệu lực.
– TCVN 6881:2007: Quần áo bảo vệ. Quần áo chống hoá chất. Xác định khả năng chống thẩm thấu chất lỏng và khí của vật liệu làm quần áo bảo vệ.
Số trang: 41.
Tình trạng: Còn hiệu lực; Thay thế cho: TCVN 6881:2001
– TCVN 6691:2007: Quần áo bảo vệ. Quần áo chống hoá chất lỏng. Phương pháp thử độ chống thấm chất lỏng của vật liệu.
Số trang: 12.
Tình trạng: Còn hiệu lực; Thay thế cho: TCVN 6691:2000.
– TCVN 6692:2007: Quần áo bảo vệ. Quần áo chống hoá chất lỏng. Xác định độ chống thấm chất lỏng dưới áp suất của vật liệu làm quần áo bảo vệ.
Số trang: 23.
Tình trạng: Còn hiệu lực. Thay thế cho: TCVN 6692:2000
– TCVN 7762:2007: Chai chứa khí. Chai thép hàn nạp lại được dùng cho khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG). Quy trình kiểm tra trước, trong và sau khi nạp.
Số trang: 11.
Tình trạng: Còn hiệu lực
 TCVN 2615:2008. Dung dịch amoniac sử dụng trong công nghiệp. Xác định hàm lượng amoniac. Phương pháp chuẩn độ…
Số trang: 7.
Tình trạng: Còn hiệu lực; Thay cho: TCVN 2615:1993
– TCVN 5530:2010: Thuật ngữ hóa học. Danh pháp các nguyên tố và hợp chất hóa học.
Số trang: 39.
Tình trạng: Còn hiệu lực; Thay thế cho: TCVN 5530:1991.
– TCVN 8611:2010: Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG). Hệ thống thiết bị và lắp đặt. Thiết kế hệ thống trên bờ….
Số trang : 150.
Tình trạng: Còn hiệu lực
 TCVN 8613:2010._Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG). Hệ thống thiết bị và lắp đặt. Quy trình giao nhận sản phẩm
Số trang : 27.
Tình trạng: Còn hiệu lực.
– TCVN 8616:2010: Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG). Yêu cầu trong sản xuất, tồn chứa và vận chuyển….
Số trang : 127.
Tình trạng: Còn hiệu lực
– TCVN 8389-3:2010: Khẩu trang y tế. Phần 3: Khẩu trang y tế phòng độc hóa chất
Số trang : 22.
Tình trạng: Còn hiệu lực
 TCVN 6223:2011._Cửa hàng khí dầu mỏ hoá lỏng (LGP). Yêu cầu chung về an toàn.
Số trang : 11.
Tình trạng: Còn hiệu lực. Thay cho: TCVN 6223:1996