Tổng quan ngành Sơn

Vài nét về ngành công nghiệp sơn Việt Nam

Sản phẩm và thị trường
Sản xuất sơn và chất phủ tại Việt Nam năm 2011 đạt sản lượng 345 triệu lít với giá trị 994 triệu đô la Mỹ, cơ cấu phân loại theo các lĩnh vực sử dụng như sau :
– Sơn trang trí
– Sơn tầu biển và bảo vệ
– Sơn gỗ
– Sơn tấm lợp
– Sơn bột
– Các loại sơn khác (sơn xe hơi, gắn máy, kẻ đường, sơn sàn …)

Cơ cấu ngành sơn Việt Nam theo sản lượng

Cơ cấu ngành sơn Việt Nam theo giá trị