Thông tư 19/2019/TT-BXD

Thông tư 19/2019/TT-BXD & Những thay đổi của QCVN 16:2019/BXD so với QCVN 16:2017/BXD

Thông tư 19/2019/TT-BXD ban hành Quy chuẩn kỹ thuật kỹ quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

Ngày 31/12/2019, Bộ Xây dựng đã có Thông tư 19/2019/TT-BXD về việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, mã số QCVN 16:2019/BXD.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 và thay thế Thông tư số 10/2017/TT-BXD ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy.

Một vài điểm chính của Thông tư 19/2019/TT-BXD & QCVN 16:2019/BXD

Quy chuẩn QCVN 16:2019/BXD quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý các sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng nêu trong Bảng 1, Phần 2, thuộc Nhóm 2 theo quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa (sau đây gọi là sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng) được sản xuất trong nước, nhập khẩu, kinh doanh, lưu thông trên thị trường và sử dụng vào các công trình xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.

Quy chuẩn này không áp dụng cho sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng nhập khẩu dưới dạng mẫu thử, hàng mẫu, hàng trưng bày triển lãm, hội chợ; hàng hoá tạm nhập tái xuất không tiêu thụ và sử dụng tại Việt Nam, hàng hoá quá cảnh.

Những thay đổi về sản phẩm cần phải chứng nhận và công bố hợp quy

Các sản phẩm bị lược bỏ, không cần phải chứng nhận và công bố hợp quy

So sánh với QCVN 16:2017/BXD, QCVN 16:2019/BXD thì các sản phẩm sau đây bị lược bỏ, không cần phải chứng nhận và công bố hợp quy:
– Kính màu hấp thụ nhiệt
– Kính phủ phản quang
– Kính phủ bức xạ thấp
– Kính gương tráng bạc
– Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa
– Sản phẩm bê tông bọt và bê tông khí không chưng áp

Các sản phẩm được bổ sung cần phải chứng nhận và công bố hợp quy

So sánh với QCVN 16:2017/BXD, QCVN 16:2019/BXD thì các sản phẩm sau đây được bổ sung cần phải chứng nhận và công bố hợp quy:
– Cốt liệu cho bê tông và vữa
– Đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ
– Tấm tường rỗng bê tông đúc sẵn theo công nghệ đùn ép
– Kính phẳng tôi nhiệt
– Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp
– Kính hộp gắn kín cách nhiệt
– Ống và phụ tùng bằng chất dẻo (PVC-U; PP; PE) thành kết cấu dùng cho mục đích thoát nước chôn ngầm trong điều kiện không chịu áp
– Hệ thống ống nhựa nhiệt rắn gia cường bằng sợi thủy tinh trên cơ sở nhựa polyeste không no (GRP) sử dụng trong cấp nước chịu áp và không chịu áp