Quyết liệt ứng phó sự cố hóa chất độc

Ủy ban nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 26/2016/Q Đ-TTg ngày 1/7/2016 về thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố hóa chất độc trên địa bàn TP Hà Nội.

Mục đích của Kế hoạch nhằm triển khai có hiệu quả nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 26/2016/Q Đ-TTg ngày 1/7/2016 về thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố hóa chất độc trên địa bàn Thành phố. Tăng cường phối hợp giữa các lực lượng ứng phó sự cố hóa chất độc xảy ra trên địa bàn. Tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hóa chất Thành phố hàng năm nhằm chủ động, sẵn sàng ứng phó khi tình huống thật xảy ra.

Theo đó, Ủy ban nhân dân TP Hà Nội yêu cầu Kế hoạch Phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất của TP Hà Nội phải được cập nhật, bổ sung, phù hợp với Quyết định 26. Công tác phối hợp ứng phó sự cố hóa chất giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trên địa bàn Thành phố đảm bảo chặt chẽ, thống nhất, hiệu quả. Các cơ quan, đơn vị có lực lượng tham gia ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn Thành phố phải trang bị cơ sở vật chất ứng phó sự cố hóa chất, xây dựng chương trình công tác hàng năm, đinh kỳ tổ chức huấn luyện, diễn tập ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố hóa chất theo đúng chức năng nhiệm vụ.

Đặc biệt đối với các cơ sở có hoạt động hóa chất độc, Ủy ban nhân dân TP Hà Nội yêu cầu xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch/Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất theo quy định của Luật Hóa chất, sẵn sàng tham gia vào các hoạt động chung ứng phó sự cố hóa chất độc theo sự điều động, chỉ huy thống nhất của các cơ quan có thẩm quyền. Hàng năm phải có kế hoạch tổ chức tập huấn hoặc cử cán bộ, nhân viên trực tiếp tham gia ứng phó dự các khóa tập huấn để nâng cao kỹ năng ứng phó. Chủ động triển khai các hoạt động ứng phó, huy động nguồn lực ứng phó kịp thời, hiệu quả khi xảy ra sự cố hóa chất độc.

Nguồn: Bộ Công Thương